January 26, 2021
Switch View

कार्यक्रम : 94_ ९४ DOT नेपालको पर्वतारोहणलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन GPS Tracking आवश्यक व्यवस्था मिलाई कार्यान्वयनमा लिने । चालु आ.व. DG-DoT

मिति : 2020-08-24

जिम्मेवार निकाय: Planning Section(MOCTCA)

जानकारी :

सेवा खरिद प्रक्रिया मा रहेको