January 26, 2021
Switch View

कार्यक्रम : 11_ ११. DOT संघीयताको अवधारणा अनुरुप तोकिएका पर्यटन सेवाहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गतबाट संचालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने । ३ महिना DoT

मिति : 2020-08-23

जिम्मेवार निकाय: Planning Section(MOCTCA)

जानकारी :

संघीयताको अवधारणा अनुरुप तोकिएका पर्यटन सेवाहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गतबाट संचालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्य पुर्ण भए सकेको .

१००% सम्पन्न