Headlines

Press Release

​​


 
 1. Press Note-Rescue-ABC.jpg
 2. Press Note-Everest Panorama resort Daman Incident.pdf
 3. Press Release -2020-01-20.jpg
 4. Press Release-2020-01-19.jpg
 5. Press Release Successful Summits -Countrywise 2019-Autumn.jpg
 6. Press Release Successful Summits -Mt.wise 2019-Autumn.jpg
 7. Press Release-Winter Expedition-2020.jpg
 8. Press Release 2019-12-25-JTCC.jpg
 9. Urgent Notice-About Rescue.jpg
 10. Notice.pdf
 11. Notice.pdfUrgent Notice.jpg
 12. Press Release 2019-11-20.jpg
 13. Press Release 2019-11-07_files.jpg
 14. Press Release 2019-11-06_files.jpg
 15. Press Release 2019-11-05_files.jpg
 16. Press Release 2019-11-04_files.jpg
 17. Press Release 2019-11-03_files.jpg
 18. Press Release 2019-10-31_files.jpg
 19. Press Release 2019-10-30. Jpg.
 20. Congratulation !.jpg
 21. Press Release 2019-10-27.jpg
 22. Press Release.jpg
 23. Press Release 2019-10-25.jpg
 24. Press Release 2019-10-24.jpg
 25. Press Release 2019-10-23.jpg
 26. Press Release-2019.10.22_files.jpg
 27. Press Release 2019.10.21 JPG.jpg
 28. Press Release-2019.10.20_files.jpg
 29. Press Release-2019.10.18.jpg
 30. Press Release-2019.10.17.jpg
 31. Press Release-2019.10.16.jpg
 32. Press Release-2019.10.15.jpg
 33. Press Release-2019.10.14.jpg
 34. Press Release-2019.10.12.jpg
 35. Press Release 2019-10-11.jpg
 36. Press Release 2019-10-10.jpg
 37. Press Release 2019-10-07.jpg
 38. Press Release 2019-10-06.jpg
 39. Press Release 2019-10-05.jpg
 40. Press Release 2019-10-04.jpg
 41. Press Release 2019-10-03.jpg
 42. Press Release 2019-10-02.jpg
 43. Press Release 2019-10-01.jpg
 44. Weather Alert.jpg
 45. Press Release 2019-09-17.jpg
 46. Manaslu Summary 2019-09-15.jpg
 47. Press Release: Country and Gender Wise Report for Everest May 3, 2019)
 48. Press Release: Expedition(May 2, 2019)
 49. Press Release: Expedition(April 28, 2019)
 50. Press Release: Expedition(April 25, 2019)
 51. Press Release: Expedition(April 22, 2019)
 52. Press Release: Country and Gender Wise Report for Everest (April 21, 2019)
 53. Press Release: Expedition(April 21, 2019)
 54. दरभाउपत्र स्वीकृत सम्वन्धमा.pdf
 55. ट्रेकिङ पोर्टर गार्इडलार्इ License प्रदान गर्ने सम्वन्धी सुचना.pdf
 56. Press Release about Gurja Himal Accident .jpg
 57. Press Release for Expedition Till 10th Oct. 2018 (Autumn Season)
 58. Expedition Report - Till 3rd September 2018 (Autumn Season)
 59. Expedition Report - Till 17th May, 2018
 60. Mount Everest-Succesful Summiteers 2018-Spring.pdf
 61. 2018 autumn season उद्दार सम्बन्धी विवरण